Grundlag for undervisningen

Kulturskolens læreplan beskriver undervisningens formål og progression. Læreplanen er udarbejdet med afsæt i psykolog Jan Tønnesvangs vitaliseringsmodel og udgøres af en beskrivelse af de kompetencer hos eleverne, der vil blive arbejdet med over en årrække i de forskellige fag på Kulturskolen, samt en beskrivelse af de midler underviseren anvender for at sikre, at læringsmålene opnås

På Kulturskolen undervises eleverne med udgangspunkt i den enkelte, samtidig med at fællesskabet vægtes højt. Vi motiverer, støtter og udfordrer dér, hvor den enkelte er - og udvikler os sammen.

Grundkompetencer

Undervisningens tilrettelæggelse og progression

Undervisningen tilrettelægges, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev ud fra et læringssyn, som betragter elevens skaberglæde, som den største drivkraft for at lære.

For den enkelte elev/ hold tilrettelægges undervisningsprogression i en dynamisk proces, idet det forudsættes, at der arbejdes med de 4 ovennævnte grundkompetencer, med en udvikling, som er tilpasset den enkeltes motivation og faglige formåen.

Den individuelle elevs/ det enkelte holds progression er det muligt for forældre at få indblik i gennem en samtale med elevens lærer.

Elevens læring
Lærerens virkemidler

Baggrunden:

I tilrettelæggelsen af undervisningens progression indgår Danske Musik- og Kulturskolelederes læreplansskabelon som en del af fundamentet (http://www.dmkl.dk/laeligrerplansskabeloner-juni-2014.html).

Der lægges vægt på

  • at udvikle og bevare motivationen og videreudvikle de musikalske færdigheder
  • at eleven får kendskab til forskellige genrer
  • at arbejde med både bredde og elite

Elevens udvikling følges løbende i forhold til

  • balancen mellem elevens ressourcer og muligheder
  • elevens musikalske trivsel, socialt og individuelt
  • at eleven får mulighed for at anvende sine færdigheder i musikalsk samspil med andre

Lovgrundlaget:

Bekendtgørelse for Musikskoler, pr. 1.1.2014, §4: Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

Bekendtgørelse for musikskoler formulerer følgende overordnede mål for undervisningen:

Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine

undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,

2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,

3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og

4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.